Dyrekcja

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.

Funkcję Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 215 w Łodzi pełni mgr Anna Grunert

tel: 42 646- 40- 70

e-mail: kontakt@pm215.elodz.edu.pl

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl

W ramach swoich kompetencji dyrektor przedszkola m.in:

 •  Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
 • Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.
 • Kieruje placówką.
 • Przewodniczy radzie pedagogicznej.
 • Jest organem administracji oświatowej.
 • Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.
 • Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola.
 • Zarządza i administruje w zakresie:
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
  • Organizuje pracę przedszkola, opracowuje regulaminy.
  • Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola.
  • Występuje w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce po zasięgnięciu opinii określonych organów przedszkola.
  • Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
  • Gospodaruje mieniem placówki.
  • Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w przedszkolu.
  • Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną.
 • Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola.
 • W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 19-10-2018
wytworzył: Anna Grunert
data: 19-10-2018
data: 19-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 03-10-2018 - Edycja treści
 • 26-01-2018 - Edycja treści
 • 11-12-2017 - Edycja treści
 • 25-02-2016 - Edycja treści
 • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 03-01-2012 - Edycja treści
 • 29-12-2011 - Edycja treści
 • 20-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 808