Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym lub tym samym wieku.

Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godz. 8.30 lub jeśli nie korzystają w przedszkolu ze śniadania do godz. 9.00.

Odbieranie dzieci odbywa się od godz. 15.00 do 17.00. Dzieci mogą zostać odebrane o każdej porze, jeśli zaistnieje taka potrzeba rodziców/opiekunów.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, tj.: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zapisują go w dzienniku zajęć danej grupy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w umowie zawartej z przedszkolem.

Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem i dlatego konieczne jest odbieranie dzieci z przedszkola wyłącznie przez rodziców(opiekunów prawnych) lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia przez rodziców.

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Regulamin Rady Pedagogicznej

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 26-01-2018
wytworzył: Anna Grunert
data: 26-01-2018
data: 26-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 11-12-2017 - Edycja treści
  • 25-02-2016 - Edycja treści
  • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 03-01-2012 - Edycja treści
  • 29-12-2011 - Edycja treści
  • 20-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 612