Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole Miejskie Nr 215

 1. Edukacja: - zapisy do przedszkola,

  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o dziecku,
  • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 2. Sprawy administracyjne:

  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
 3. Sprawy kadrowe:

  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
  • Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 4. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
  • dokumentacja Rady Rodziców,
  • dokumentacja finansowa przedszkola.
 5. Finanse przedszkola:

  • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (codziennie w godz. 9:00 - 15:00)
 2. Odpłatność za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z terminem ustalonym indywidualnie z rodzicami.

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 27-01-2018
wytworzył: Anna Grunert
data: 27-01-2018
data: 27-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 22-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 451